Preambule

Tyto stanovy stejně jako samotná existence České asociace horských vůdců (ČAHV) jsou založeny na principech obsažených v Platformě Mezinárodní unie horských vůdců (IFMGA/UIAGM/IVBV), jejímž členem ČAHV je. Veškerá ustanovení těchto stanov je proto třeba vykládat v souladu s příslušnými ustanoveními citované Platformy upravující zejména podmínky a předpoklady přístupu k profesi horského vůdce a oprávnění k jejímu provozování, jakož i etická pravidla jejího provozování.

1. Základní ustanovení

1.1. Česká asociace horských vůdců (dále jako „ČAHV“)/Czech Mountain Guide Association („CMGA“) je společenskou organizací – občanským sdružením sdružujícím horské vůdce oprávněné k provozování horské průvodcovské činnosti v souladu s ust. §22 odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenského zákona) v platném znění nebo o získání příslušné kvalifikace usilující. Bližší podmínky a předpoklady vzniku členství v ČAHV stanoví dále tyto stanovy.

1.2. ČAHV je národní asociací horských vůdců registrovanou Mezinárodní unií horských vůdců IFMGA/UIAGM/IVBV v souladu s příslušnými normami platnými v EU.

2. Sídlo ČAHV

2.1. Sídlo ČAHV je na adrese: ČSLA 405, 391 11 Planá nad Lužnicí

3. Předmět činnosti

3.1. Předmětem činnosti ČAHV je zejména právní ochrana a pojištění jejích členů při událostech spojených s výkonem jejich práce. Dále pak výchova, výcvik, trénink a odborné vzdělání nových horských vůdců v duchu stanov a pravidel asociace. Vytváření podmínek pro povolání horského vůdce formou koncesované živnosti s pevnou vazbou na profesní pojištění.

3.2. ČAHV může zastupovat své členy při jednání se zaměstnavateli, školicími středisky nebo jinými subjekty. Dále ČAHV bude zastupovat české horské vůdce na mezinárodní úrovni. Dalším cílem je spolupráce s organizacemi zabývajícími se činností v horách, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

4. Hospodaření

4.1. ČAHV je financována formou členských příspěvků, jejichž výši stanoví zvolený výbor, a vlastní činností. Zásady hospodaření: hospodaření asociace se řídí platnými předpisy. Příjmy sdružení: členské příspěvky, vlastní výdělečná činnost v oblasti vzdělávání, dotace a příspěvky od fyzických i právnických osob i od svazů a družstev, dary od sponzorů.

5. Členství

5.1. Členem ČAHV se může stát každý občan ČR nebo cizí státní příslušník, jestliže:

a) podá u ČAHV písemnou žádost s uvedením identifikačních údajů o své osobě a

b) splňuje všeobecné podmínky, případně další podmínky stanovené těmito stanovami nebo valnou hromadou a

c) úspěšně absolvuje přijímací zkoušku dle standartu IFMGA/IVBV/UIAGM za účelem přijetí do vzdělávacího kurzu nebo

d) úspěšně složil závěrečné zkoušky v rámci vzdělávacího kurzu dle standartu IFMGA/IVBV/UIAGM.

5.2. Všeobecnými podmínkami jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům,

c) bezúhonnost;

d) skutečnost, že uchazeč o členství v ČAHV nemá evidovány daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani nedoplatky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění.

5.3. Za bezúhonného se pro účely členství v ČAHV nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen:

a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,

b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo

c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

5.4. Skutečnosti podle čl. 5.2. těchto stanov se prokazují potvrzením příslušného orgánu státní správy, neexistence nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění se dokládá čestným prohlášením. Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů nebo obdobného registru v případě cizích státních příslušníků, ne starším tří (3) měsíců. Uvedené doklady se připojí k přihlášce.

5.5. Za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek vzniká členství doručením přihlášky ČAHV.

5.6. ČAHV vydá svým členům doklady o úspěšně ukončeném vzdělání podle standardů UIAGM.

5.7. V případě, že uchazeč o členství v ČAHV nesplňuje některou z výše uvedených podmínek, může Výkonný výbor po projednání s představiteli Mezinárodní asociace rozhodnout o udělení výjimky na přechodnou dobu, případně může toto rozhodování svěřit valné hromadě. V takovém případě se při rozhodování rovněž stanoví konkrétní podmínky a doba, na kterou se výjimka uděluje.

5.8. Členství v ČAHV zaniká písemným prohlášením člena ČAHV nebo v případě, že člen pozbyde některou z podmínek členství uvedenou výše nebo rozhodnutím valné hromady o vyloučení při závažném porušení etických pravidel a stanov ČAHV nebo jednání, které je v přímém rozporu se zájmy ČAHV.

6. Práva a povinnosti členů ČAHV

6.1. Práva člena:

a) volit a být volen do orgánů ČAHV,

b) účastnit se všech akcí určených pro členy ČAHV,

c) na informace týkající se hospodaření ČAHV v rozsahu určeném k předložení.

6.2. Povinnosti člena:

a) dodržovat stanovy a deklaraci,

b) dodržovat valnou hromadou a výkonným výborem schválená usnesení,

c) platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví Valná hromada ČAHV,

d) uzavřít si pojistku se smluvní pojišťovnou ČAHV,

e) stížnosti, protesty, reklamace a pochvaly na členy ČAHV případně i jiných členských států IFMGA/IVBV/UIAGM musí člen zaslat písemnou formou Výkonnému výboru a Valné hromadě.

7. Orgány ČAHV

7.1. Orgány ČAHV jsou:

a) Valná hromada

b) Výkonný výbor

c) Kontrolní a revizní komise

d) Metodická a bezpečnostní komise

7.2. Členem výboru a jednotlivých komisí může být pouze osoba s ukončeným vzděláním dle standartu IFMGA/IVBV/UIAGM.

8. Valná hromada ČAHV

8.1. Nejvyšším orgánem ČAHV je Valná hromada.

8.2. Člen ČAHV se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jako 'přítomný člen'). Zástupcem člena nemůže být člen Výkonného výboru nebo Kontrolní a revizní komise.

8.3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji Výkonný výbor, popřípadě jeho člen, pokud se výkonný výbor na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesl anebo pokud výkonný výbor není dlouhodobě schopen se usnášet. Valná hromada může být svolána mimořádně minimálně nadpolovičním počtem všech členů ČAHV, a to písemně s vlastnoručními podpisy.

8.4. Výkonný výbor je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání všem v danou dobu registrovaným členům ČAHV prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou nadpolovičním počtem členů lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tito členové.

8.5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud je přítomna dvoutřetinová většina všech členů. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště člena, popřípadě jeho zástupce. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky poté, co předseda valné hromady přednese návrh usnesení a vyzve přítomné členy k hlasování pro návrh nebo proti návrhu.

8.6. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výkonný výbor náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na čl. 8.5.

8.7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. O záležitostech podle čl. 8.9. písm. d), e), f), g) a čl. 8.10. rozhoduje vždy dvoutřetinovou většinou všech členů ČAHV.

8.8. Člen nemůže vykonávat hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda mu má být poskytnuta výhoda nebo mu má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce.

8.9. Valná hromada zejména:

a) projednává základní činnosti ČAHV včetně plánů a koncepcí na další období a schvalování příslušné zprávy o činnosti,

b) projednává zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na další období předložené Kontrolní a revizní komisí,

c) schvaluje účetní závěrku a rozpočet, které zpracovává Kontrolní a revizní komise, a rozhoduje o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,

d) schvaluje změny stanov, které jsou jí předloženy Výkonným Výborem ČAHV, případně změny i sama navrhuje,

e) volí a odvolává členy Výkonného výboru,

f) volí a odvolává členů Kontrolní a revizní komise,

g) volí a odvolává členy Metodické komise,

h) rozhoduje odměňování členů Výkonného výboru, Kontrolní a revizní komise a Metodické komise,

i) projednává zprávu Metodické komise a bezpečnostní komise.

8.10. Valná hromada si může vyhradit k rozhodování další záležitosti, které jí nesvěřují stanovy.

8.11. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu; sčítání hlasů provádí předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen výkonného výboru, jehož tím výkonný výbor pověří.

8.12. Zápis o valné hromadě obsahuje:

a) místo a dobu konání valné hromady,

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu,

d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,

f) obsah protestu člena ČAHV týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

Zápis podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady a ověřovatel.

9. Výkonný výbor ČAHV

9.1. Výkonný výbor ČAHV je statutárním orgánem, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem a zastupuje zájmy ČAHV. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech ČAHV, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti Valné hromady, Kontrolní a revizní komise nebo Metodické komise.

9.2. Výbor se skládá ze tří členů (předseda, dva členové). Jsou voleni Valnou hromadou. Navenek jedná za ČAHV vždy předseda s dalším členem výkonného výboru, a to tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu ČAHV připojí své podpisy.

9.3. Funkční období je tři roky. Jestliže člen Výkonného výboru zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí Výkonný výbor do tří měsíců zvolit/kooptovat nového člena. Je-li potřeba doplnit více členů výboru, je nutné svolat mimořádnou valnou hromadu.

9.4. V kompetenci Výkonného výboru ČAHV je dále zejména kontrola a posuzování dodržování stanov ČAHV a deklarace. Výbor má právo v intencích stanov a deklarace udělovat sankce, návrhy na vyloučení člena nebo pochvaly. Výbor ČAHV má dále právo navrhovat změny Stanov. Pokud navrhovanou změnu odsouhlasí nadpoloviční většina členů výboru, předkládá tuto změnu ke konečnému schválení Valné hromadě.

9.5. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má sdružení nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky, se vyžaduje souhlas Kontrolní a revizní komise.

9.6. Ti členové Výkonného výboru, kteří způsobili sdružení porušením právních povinností při výkonu své působnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové Výkonného výboru, kteří odpovídají sdružení za škodu, ručí za závazky sdružení společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku sdružení. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů Výkonného výboru k náhradě škody. Ručení člena Výkonného výboru zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.

10. Kontrolní a revizní komise

10.1. Předsedu Kontrolní a revizní komise (dále jako „KRK“) volí Valná hromada ze svých řad. Kontrolní a revizní komise zejména:

a) pravidelně a průběžně kontroluje hospodaření,

b) odpovídá za řádné vedení účetnictví,

c) předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření a připravuje rozpočet,

d) provádí kontrolu účetní uzávěrky a předkládá ji Valné hromadě ke schválení.

10.2. Člen Kontrolní a revizní komise nesmí být zároveň členem Výkonného výboru.

10.3. O délce funkčního období, kooptaci členů, případně dalších obecných principech fungování daného orgánu platí přiměřeně ust. čl. 9.

11. Metodická a bezpečnostní komise

11.1. Předsedu Metodické a bezpečnostní komise volí Valná hromada ze svých řad. Metodická a bezpečnostní komise má za úkol navrhovat a upravovat bezpečnostní standardy platné pro práci horských vůdců a kontrolovat jejich dodržování. Předseda této komise si vybere z řad členů ČAHV s ukončeným vzděláním dva členy, kteří budou společně kontrolovat dodržování bezpečnostních standardů a organizovat vzdělávání.

11.2. O délce funkčního období, kooptaci členů, případně dalších obecných principech fungování daného orgánu platí přiměřeně ust. čl. 9.

12. Deklarace

12.1. Další záležitosti těmito stanovami neupravené, ale významné pro řádné fungování ČAHV jako zejména příspěvky členů ČAHV, prezentaci ČAHV vůči médiím, používání loga a dalších symbolů UIAGM a ČAHV, základní etické principy, pravidla sponzoringu atp., upraví Výkonný výbor v tzv. Deklaraci. Tato Deklarace bude po jejím vypracování k dispozici všem členům ČAHV.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením příslušnou většinou členů na Valné hromadě ČAHV.

V Praze dne 5.12.2006